SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

22 stycznia 2018
Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy

mala fotka

Status: realizowany
Czas trwania projektu: wrzesień 2017 – wrzesień 2019
Organizacje:

 • Réseau international URGENCI/ Francja – lider projektu
 • Tudatos Vasarlok Kozhasznu egyesulete/ TVE/ Węgry – partner
 • Deafal ONG/ Delegazione Europea per l'Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America Latina/ Włochy – partner
 • Fundacja EkoRozwoju/ Polska – partner
 • Agroecopolis/ Grecja – partner
 • BALADRE/ Hiszpania – partner

Finansowanie: Program Erasmus +


Rolnictwo Wspierane Społecznie( RWS, ang.CSA) jest partnerstwem między rolnikami a lokalną społecznością, w którym odpowiedzialność, ryzyko oraz zyski z rolnictwa są współdzielone przez obie strony. RWS zostało wymyślone i wdrożone w życie niezależnie przez mieszkańców, którzy weszli we współpracę z lokalnymi rolnikami w wielu krajach zarówno na Północy jak i Południu.

Model RWS umożliwia gospodarstwom rodzinnym dostęp do rynku jak również taka współpraca okazała się efektywna w tworzeniu dobrych warunków dla nowych miejsc pracy, ściśle zależnych z lokalnymi społecznościami i środowiskiem. Obecnie ich konsekwencje są daleko szersze niż tylko kwestie związane z rolnictwem. Model RWS oddziaływuje na wielu poziomach. Jest to model, który w sposób rzeczywisty odpowiada na kwestie związane z niezależnością (resilience) i przejrzystością w sieci produkcji żywności jak również jest logicznym krokiem dla konsumentów w kierunku suwerenności żywnościowej biorąc pod uwagę sposób, w jaki żywność jest produkowana, przetwarzana oraz sprzedawana.

Urgenci wraz z partnerami promują modele RWS jako transgraniczny i zależny od lokalnych uwarunkowań koncept, aniżeli jeden, uniwersalny model. Dlatego też sieć jest głosem dla wielu różnych doświadczeń związanych z uprawą żywności - od samowystarczalnych, rodzinnych gospodarstw, aż po dobrze funkcjonujące, certyfikowane farmy. Od 2011 roku Urgenci realizowało wiele projektów w ramach programu „uczenie się przez całe życie” (LLP) tworząc przestrzeń dla wymiany doświadczeń między grupami RWS z różnych krajów Europy.

W 2015 roku, 15 grup RWS zapoczątkowało proces pisania Europejskiej Deklaracji RWS metodą demokratyczną i konstruktywną. Ostatecznie rok później 150 uczestników z 20 krajów przyjęło kartę podczas 3.Europejskiego Spotkania grup RWS w Ostrawie w dniu 19.września 2016. Spotkanie to było głównym wydarzeniem projektu „Bądź częścią RWS” finansowanego z edukacyjnego programu Erasmus+. Jednym z głównych zapisów zawartych w Deklaracji jest to, że mieszkańcy i rolnicy zaangażowani w grupy RWS mają za cel „dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między różnymi członkami i członkiniami grup RWS z różnych krajów aby wzajemnie się wzmacniać i edukować oraz rozwijać ruch RWS pokazując jego korzyści dla całego społeczeństwa.

Zgodnie z pierwszym europejskim spisem powszechnym dotyczącym RWS przeprowadzonym przez Urgenci w 2015 r., obecnie w Europie istnieje od 2 700 do 4 000 grup CSA, co stanowi prawie milion konsumentów. Spis powszechny wykazuje również, że RWS jest wszędzie wzrastające, ale w niektórych regionach jest on mało znany. Jakie są przeszkody, które utrudniają wzrost w niektórych częściach Europy? W każdym z krajów "nowo przybyłych" do sieci: we Włoszech, w Polsce, Hiszpanii i Grecji przeprowadzono ocenę potrzeb, opartą na wspólnym, uproszczonym kwestionariuszu, przetłumaczonym na języki poszczególnych krajów. Celem było poznanie członków RWS i potrzeb rolników, ponieważ są one grupą docelową tego projektu. Mimo to, że każda organizacja partnerska promuje już RWS i tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń, głównie z zagranicznymi rolnikami i konsumentami RWS, działania projektowe koncentrują się na podstawowej wiedzy - wprowadzeniu pomysłu i najlepszych praktyk RWS. Jest jasne, że teraz jest czas na przygotowanie ustrukturyzowanego programu edukacyjnego RWS, a także będzie położony szczególny nacisk na badania ponieważ rolnicy RWS mają specjalne potrzeby.


Ten projekt próbuje odpowiedzieć na te potrzeby, opierając się na wiedzy z organizacji mentorskich, które wzięły udział w programie "Bądź częścią RWS!" organizacja Świadomi Konsumenci(TVE) na Węgrzech, który koordynował pierwszy projekt oraz Urgenci i jego doświadczeni partnerzy z europejskich RWS. Celem projektu jest ułatwienie rozpowszechniania inicjatyw RWS poprzez przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji doświadczonych zainteresowanych stron i organizacji społecznościom lokalnym. W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas inauguracyjnego projektu opracujemy innowacyjny europejski nieformalny i nieformalny program szkoleniowy, upraszczający podstawowe szkolenie i wdrażający nowe materiały.

Projekt „RWS- działa!” ("CSAct!") ma trzy główne filary:

 1. Rozszerzenie europejskiego programu szkolenia podstawowego nt.RWS o
  1. dostosowanie szkoleń modułowych do specyfiki nowych kontekstów lokalnych,
  2. udoskonalenie materiałów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rolników RWS
  3. prowadzenie, ewaluacja i doskonalenie programu podstawowego.
 2. Zapewnienie rozpowszechniania i dostępności programu szkoleniowego do różnych społeczności przez
  1. budowanie zdolności eksperckich dla personelu i organizacji partnerskich (szkolenie ponadnarodowe dla organizacji partnerskich, które rozpowszechnią wyniki projektów w sieciach lokalnych) oraz
  2. udostępnienie programu szkoleniowego na poziomie europejskim.
 3. Aby zapewnić długoterminową stabilność, partnerzy będą budować i konsolidować nowe sojusze na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.


W ramach projektu będą stworzone:

 • Program szkoleń podstawowych dotyczących teoretycznych podstawy i praktyki RWS; Jak rozpocząć grupę RWS; Utrzymanie inicjatywy RWS oraz szkolenie terenowe.
 • Program szkolenia nt.: RWS – trwałość ekonomiczna, podstawowe informacje o gospodarstwach i grupach RWS
 • Broszura dla rolników będących w RWS
 • Opracowanie narzędzi dot. Strategii dla transferu wiedzy o RWS
 • Przygotowanie cyfrowej strategii szkoleniowej dla RWS
 • Wydarzenia promujące inicjatywę RWS w 4 krajach: Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Grecji.
 • Przetłumaczenie już istniejących podręczników na nowe języki: polski, włoski, hiszpański oraz grecki.


Projekt ten został zaprojektowany i będzie prowadzony przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, co jest zgodne z rezolucją Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy na rzecz kształcenia dorosłych (2011 / C 372/01), w której priorytetowo traktuje się rolę społeczeństwa obywatelskiego w szkoleniach i rozwijania możliwości kształcenia dla dorosłych, szczególnie w dziedzinie kształcenia nieformalnego i nieformalnego.

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 2. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
 3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 4. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 5. Turystyka w Adżarii
 6. Program Naturalnie Wrocław
 7. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 9. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 10. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login