SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

13 lipca 2012
Turystyka strategicznie w Tkibuli

mala fotka

Status: zrealizowany

Czas trwania: 01.07 - 30.11.2012

Opis projektu:

Projekt realizowany zosta艂 w rejonie Tkibuli (Gruzja). Jego g艂ównym celem by艂o wypracowanie kierunków rozwoju potencja艂u turystycznego rejonu tak, aby stymulowa膰 warunki do rozwoju ma艂ego biznesu opartego na naturalnych zasobach, wzmocni膰 wp艂yw ma艂ych przedsi臋biorców oraz NGO na kszta艂t polityki w艂adz lokalnych, a tak偶e zwi臋kszy膰 kompetencje urz臋dników z zakresu planowania.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty z zakresu strategii rozwoju, szkolenia dla ma艂ych przedsi臋biorców dot. biznesu oko艂oturstycznego i produktu lokalnego. Wprowadzono tak偶e elementy liderstwa oraz wspó艂pracy trójsektorowej na rzecz rozwoju rejonu.

 

Cele:

 1. zwi臋kszenie kompetencji przedstawicieli samorz膮du lokalnego w Tkibuli z zakresu systemowego wsparcia rozwoju potencja艂u turystycznego rejonu w oparciu o polskie do艣wiadczenia w rejonie Doliny Baryczy;
 2. zwi臋kszenie wspó艂udzia艂u mieszka艅ców w planowaniu strategicznych kierunków rozwoju rejonu Tkibuli;
 3. wsparcie rozwoju ma艂ej i 艣redniej przedsi臋biorczo艣ci opartej na tradycjach regionu i jego naturalnych zasobach w rejonie Tkibuli.

Dzia艂ania:

I) Warsztaty/szkolenia z zakresu tworzenia strategii rozwoju - wizyta ekspertów 

W ramach dzia艂ania odby艂y si臋 spotkania terenowe oraz warsztaty po艣wi臋cone planowaniu strategicznemu metoda partycypacyjn膮.

Celem warsztatu by艂o:

 • prezentacja metod i zasad planowania regionalnego, opracowanie charakterystyki zasobów regioniu oraz wypracowanie wizji rozwoju.
 • przeprowadzenie analizy SWOT, identyfikacja 4 g艂ównych problemów utrudniaj膮cych rozwój turystyki w Tkibuli.

W warsztatch wzi臋艂o udzia艂 ponad 30 osób. 3 z wybranych problemów opracowane zosta艂y szczegó艂owo podczas prac w grupach tematycznych.

Podczas prac okre艣lono cele dla poszczególnych problemów oraz przygotowano plany dzia艂a艅, które zosta艂y zawarte w rekomendacjach do strategii rozwoju turystyki w rejonie oraz wzi臋te pod uwag臋 w planowaniu dlaszych szkole艅 w projekcie.

II) Szkolenia - Tkibuli

Podczas projektu zrealizowano ponad 42 godziny szkole艅 o nast臋puj膮cej tamtyce:

 • Jak inicjowa膰 wspó艂prac臋? – cechy lidera

Uczestnicy zapoznani zostali z rol膮 lidera w aktywizacji spo艂eczno艣ci lokalnej w kontek艣cie rozwoju gospodarczego i spo艂ecznego rejonu – wp艂yw na podejmowanie decyzji, wspópraca trójsektorowa. 

 • Rozwój turystyki w rejonie

Szkolenie pog艂臋biaj膮ce tematyk臋 rozwoju biznesów oko艂oturystycznych przy wykorzystaniu zasobów rejonu. Uczestnicy wypracowali m.in. pomys艂y na utworzenie sieci domów go艣cinnych w rejonie, promocj臋 herbaty jako produktu lokalnego, organizacja lokalnego festiwalu. Zapoznali si臋 tak偶e z dobrymi praktykami realizowanymi w Gruzji (www.ruraltourism.ge). 

 • Zarz膮dzanie oraz marketing produktów lokalnych

W cz臋艣ci praktycznej zaj臋膰 uczestnicy szkolenia prezentowali i dyskutowali swoje pomys艂y na za艂o偶enie/rozwój swojego biznesu, przygotowywali analizy SWOT oraz plany dzia艂a艅.

Trenerami byli wspó艂pracownicy Stowarzyszenia Elkana.

Rezultaty:

 1. rekomendacje dla rozwoju oferty turystycznej – wypracowane metod膮 partycypacyjn膮 zawieraj膮ce plan dzia艂ania dla realizacji wybranych celów.
 2. rekomendacje do strategii rozwoju turystyki w rejonie Tkibuli - rekomendacje eksperckie zawieraj膮ce informacj臋 na temat sugerowanych kierunków rozwoju turystyki.
 3. 15 przedstawicieli samorz膮du lokalnego zapoznanych z metodami pracy z lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮 oraz tworzenia strategii rozwoju turystyki w rejonie
 4. 16 przedstawicieli NGO oraz przedsi臋biorców bior膮cych udzia艂 w planowaniu kierunków rozwoju potencja艂u turystycznego rejonu
 5. zainicjowana wspó艂praca trójsektorowa na rzecz rozwoju potencja艂u turystycznego Tkibuli
 6. 39 osób zwi臋kszy艂o wi臋dz臋 dot. rozwoju biznesu na obszarach wiejskich
   

Finansowanie:


 

Koordynator: Katarzyna Zaremba

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login