SERWIS: fer.org.pl publikacje serwisy
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

16 października 2010
Drogi dla Natury

mala fotka

Serwis wspiera ideę zachowania alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych dla wielu rodzimych gatunków  zwierząt. Ich symbolem jest pachnica dębowa, ale znaczenie alej jako istotnego składnika ekosystemu jest daleko poważniejsze, niemal bezcenne.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet 5.2 "Korytarze ekologiczne", i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem wskutek fragmentacji populacji i utraty siedlisk. Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II Dyrektywy Środowiskowej jako priorytetowy. W dzisiejszym kulturowym krajobrazie Europy Środkowej, zdominowanym przez ziemie uprawne, lasy gospodarcze i osiedla, jedyną szansą na utrzymanie spójności wewnętrznej areału występowania pachnicy jest zagwarantowanie istnienia zróżnicowanych wiekowo i gatunkowo zadrzewień przydrożnych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania i przetrwania populacji pachnicy dębowej poprzez odtwarzanie i ochronę alei przydrożnych łączących izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy dębowej. Projekt realizowany jest na Dolnym Śląsku i przyległych obszarach Wielkopolski i Lubuskiego, Powiślu i Warmii oraz w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Pachnicowe korytarze umożliwią także migrację i rozwój innych organizmów.

Podstawowe działanie to sadzenie drzew rodzimych gatunków wzdłuż dróg ? tworzenie nowych oraz uzupełnianie i przebudowa istniejących alej. Drogi do obsadzenia są wybierane w oparciu o kryteria przyrodnicze: znaczenie dla połączenia między stanowiskami i subpopulacjami pachnicy ? oraz techniczne: dostępność miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ruchu. Działania dodatkowe to uzupełniająca inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej, opracowanie programu ochrony gatunku oraz działania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne.

adres: www.aleje.org.pl

(publikacje, serwisy )
  1. Zielona Brama
  2. Serwis z polotem
  3. Natura 2000 procentuje
  4. ekoturysta.info
  5. Drogi dla Natury
  6. Nasz Krajobraz
  7. szkoly dla ekorozwoju
  8. Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy
  9. barycz.pl
  10. atlas odry
prawa autorskie: TERRA login