SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

05 sierpnia 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE - sala konferencyjna (DIP)

mala fotka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Fundacja EkoRozwoju z siedzibą
We Wrocławiu (50-252 przy ul. Wincentego 25A,C)
 
zaprasza do złożenia oferty na:
salę konferencyjną dla 80 osób oraz catering - lunch i przerwę kawową na potrzeby konferencji we Wrocławiu
w dniu 12 września 2014 r.
w związku z realizacją projektu
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody"
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
 1. Sala konferencyjna dla 80 osób wyposażona w:
 • Mikrofon, nagłośnienie
 • Projektor multimedialny
 • Ekran do projektora multimedialnego
 • Laptop
 • Wieszak na ubrania/szatnia
 1. Catering w czasie konferencji: lunch (bufet ciepły dwudaniowy – zupa oraz drugie danie), deser, napoje (sok, woda, kawa, herbata) oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, woda mineralna, ciasta i wypieki domowe, kruche ciasteczka
 
Prosimy, aby wycenie poddane zostały posiłki wegetariańskie (nie zwierające mięsa, nie przygotowywane na wywarach mięsnych, bez ryb i owoców morza).
 
Dopuszcza się składanie oddzielnej oferty na poszczególne zadania.
 
Wykonawca wystawia rachunek/fakturę w złotówkach na całość realizowanego przez siebie zamówienia /zadania/.
 
 
Kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny,
 
Termin składania ofert:
7 dni kalendarzowych
 
Oferta, wg wzoru w załączniku - powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko bądź nazwę Wykonawcy
2. Adres wykonawcy i telefon kontaktowy
3. Cennik dla całości zadania, wg wzoru:
4. Oświadczenia:
- o zaakceptowaniu terminu płatności: do 14 dni od daty przedstawienia rachunku bądź faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
- o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń wymagań zawartych w jej treści.
- o posiadaniu niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zlecenia.
- o tym, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty obciążające Zamawiającego, tj. cena uwzględniająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez Zamawiającego, tj. m.in. koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o przetargu, dodatkowe koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego, VAT.
- o wszczęciu lub nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.
 
 
 
Oferty składane przez wykonawców na skutek skierowania do nich zapytań, mogą być przesyłane faksem lub w formie elektronicznej (podpisany skan oferty).
 
Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego, uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do planowanych nakładów.
 
Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez niego w zapytaniu ofertowym skierowanym do wykonawców.
Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.
 
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do osiągnięcia skutku tj. możliwości wyboru oferty z najniższą ceną.
 
Zamawiający może wystąpić do Oferenta o stosowne wyjaśnienia/uzupełnienia w razie wątpliwości co do treści składanych ofert, w tym również wątpliwości dotyczących ceny
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonej oferty, w tym również wątpliwości dotyczących ceny.
 
Ofertę można przesłać na:
adres e-mailowy: msawicka@eko.org.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.08.2014 r. do godz. 15.00
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. +48 501 053 360 w godz. 9.00 – 15.00.
 
W załączeniu:
Załącznik 1. Formularz oferty.
 
Małgorzata Sawicka-Kurman
 

 

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - Sala konferencyjna (DIP)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE - sala konferencyjna (DIP)
 3. Zapytanie ofertowe AUDYT projektu LIFE 11 INF/PL/467 - NOWE
 4. Zapytanie ofertowe AUDYT projektu LIFE 11 INF/PL/467
 5. Zapytanie ofertowe Druk Poprawione
 6. Zapytanie ofertowe Druk
 7. ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. świętokrzyskie gm. Morawica
 8. ZAPYTANIE OFERTOWE - Nasadzenia gm.Bogdaniec
 9. Zapytanie ofertowe animator woj. Świętokrzyskie gm. Wiślica
 10. Zapytanie ofertowe pielęgnacje gm. Żabia Wola woj. Mazowieckie
prawa autorskie: TERRA login