SERWIS: fer.org.pl projekty
OBYWATEL NA STRA呕Y DRZEW

Projekt dotyczy ochrony drzew w du偶ych miastach. Mimo, 偶e odpowiedzialne s膮 za to w艂adze samorz膮dowe, obserwujemy intensywne rugowanie drzew. W spo艂ecznym monitoringu wykorzystania Bud偶etu Obywatelskiego widzimy skuteczny mechanizm tworzenia nowych zadrzewie艅. Zwi臋ksza si臋 szansa na zaanga偶owanie mieszka艅ców w ten proces i na jego kontrol臋.

PROJEKTY:      czytaj wi臋cej
CELEM zadania 鈥濸rzyrodnicze w臋dr贸wki po Powiecie Wroc艂awskim. Zaj臋cie edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw鈥 jest kszta艂towanie i wzmacnianie w艣r贸d mieszka艅c贸w Powiatu Wroc艂awskiego POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
G艂ównym celem projektu jest wzmocnienie i nawi膮zanie partnerskiej wspó艂pracy na rzecz kreowania 艣rodowiska przyjaznego dla (dzikich) pszczó艂 i owadów, a tak偶e w zakresie kszta艂towania opinii spo艂ecze艅stwa w temacie wspó艂pracy na rzecz zrównowa偶onego rozwoju na obszarze pogranicza.
CELEM projektu jest wzrost 艣wiadomo艣ci ekologicznej mieszka艅ców regionu dotycz膮cej ochrony bioró偶norodno艣ci i problemów 艣rodowiskowych.
W ramach dotacji s膮 dofinansowane i rozwini臋te dzia艂ania maj膮ce na celu interweniowanie w sprawie drzew (punkt interwencyjny) oraz budowanie sieci przyjació艂 drzew (m.in. baza oraz szkolenia z cyklu Akademia Przyjació艂 Drzew).
Projekt w sposób kompleksowy i trwa艂y wspiera rozwój sektora turystyki Gruzji w oparciu o unikatowe w skali 艣wiata zasoby przyrodnicze Ad偶arii i PN Matchakhela – ekosystem lasu kolchidzkiego. Poprzez wdro偶enie planu komunikacji z mieszka艅cami, pilota偶owe inicjatywy lokalne, uruchomienie punktu informacyjnego, szkolenia i warsztaty dotycz膮ce rozwoju oferty turystycznej, transfer wiedzy, realizacj臋 modelowej infrastruktury i szerok膮 promocj臋 (materia艂y, wydarzenia, media) realizuje priorytety polityki rozwoju regionalnego.
Rolnictwo Wspierane Spo艂ecznie( RWS, ang.CSA) jest partnerstwem mi臋dzy rolnikami a lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮, w kt贸rym odpowiedzialno艣膰, ryzyko oraz zyski z rolnictwa s膮 wsp贸艂dzielone przez obie strony. RWS zosta艂o wymy艣lone i wdro偶one w 偶ycie niezale偶nie przez mieszka艅c贸w, kt贸rzy weszli we wsp贸艂prac臋 z lokalnymi rolnikami w wielu krajach zar贸wno na P贸艂nocy jak i Po艂udniu.
G艂ównym kierunkiem dzia艂a艅 w projekcie jest opracowanie wytycznych i standardów utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury.
G艂ównym celem projektu „Znani i lubiani s膮siedzi”. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum jest kszta艂towanie postaw ekologicznych spo艂eczno艣ci lokalnych zamieszkuj膮cych Powiat Wroc艂awski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i 艣wiadomo艣ci ekologicznej m艂odzie偶y szkolnej dotycz膮cej rodzimych gatunków ro艣lin i zwierz膮t wyst臋puj膮cych na w/w obszarze.
Projekt dotyczy ochrony drzew w du偶ych miastach. Mimo, 偶e odpowiedzialne s膮 za to w艂adze samorz膮dowe, obserwujemy intensywne rugowanie drzew. W spo艂ecznym monitoringu wykorzystania Bud偶etu Obywatelskiego widzimy skuteczny mechanizm tworzenia nowych zadrzewie艅. Zwi臋ksza si臋 szansa na zaanga偶owanie mieszka艅ców w ten proces i na jego kontrol臋.
Kompleksowy program edukacji ekologicznej dla dzieci i m艂odzie偶y z terenu Wroc艂awia.
Budki l臋gowe dla ptaków, budki dla jerzyków oraz hotele dla zapylaczy. / Wroc艂awski Bud偶et Obywatelski 2015
W ramach projektu w wybranych szko艂ach z terenu powiatu odb臋d膮 si臋 zaj臋cia edukacyjne (przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej) poprzez w艂膮czenie uczniów i przedszkolaków do dzia艂a艅 w otoczeniu szko艂y. Zorganizowane zostanie plenerowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym z okazji Europejskich Dni Ptaków – Festiwal Odloty
Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich dzia艂a艅 dla ich ochrony. Projekt ma na celu kontrol臋 standard贸w w zarz膮dzaniu zieleni膮 wysok膮 w 16 miastach woj. w Polsce w zakresie: jako艣ci uzasadnie艅 decyzji o wycinkach drzew, prowadzenia monitoringu nasadze艅 zast臋pczych oraz wydatkowania 艣rodk贸w z op艂at za wyci臋cie drzew.
Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza dzieci i m艂odzie偶y z wroc艂awskich plac贸wek edukacyjnych, szk贸艂 podstawowych (klasy 4-6), gimnazj贸w i szk贸艂 ponadgimnazjalnych do udzia艂u w programie ZIELONA EDUKACJA.
Zaj臋cia edukacyjne dla dzieci i m艂odzie偶y prowadzone w EkoCentrum Wroc艂aw
ZADANIE „Zielona edukacja” to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialno艣ci za stan miejskiego ekosystemu oraz u艣wiadamiaj膮ca najwa偶niejsze zagro偶enia i wyzwania zwi膮zane ze stanem 艣rodowiska naturalnego we Wroc艂awiu. Bezpo艣rednimi ODBIORCAMI zadania s膮 dzieci i m艂odzie偶 z wroc艂awskich placówek,przedszkoli, szkó艂 podstawowych, gimnazjów i szkó艂 ponadgimnazjalnych (z wy艂膮czeniem szkó艂 policealnych). Po艣rednimi odbiorcami zadania s膮 wszyscy mieszka艅cy Wroc艂awia, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz s膮siedzi bezpo艣rednich odbiorców zadania, a tak偶e uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych b臋d膮cych cz臋艣ci膮 kampanii. DZIA艁ANIA w ramach projektu s艂u偶膮 rozwijaniu 艣wiadomo艣ci ekologicznej mieszka艅ców Wroc艂awia, upowszechnieniu rzetelnej i pog艂臋bionej wiedzy na temat wp艂ywu cz艂owieka na stan 艣rodowiska, kszta艂towaniu postaw proekologicznych oraz poprawie stanu porz膮dkowego i jako艣ci 偶ycia w mie艣cie
Biblioteki i organizacje pozarz膮dowe w艂膮czaj膮 m艂odych do gry o przyrod臋. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy m艂odych ludzi na temat bior贸偶norodno艣ci, ekonomicznej warto艣ci ekosystem贸w oraz zmian klimatu.
G艂ównym celem projektu „Naturalne s膮siedztwo” jest kszta艂towanie postaw ekologicznych spo艂eczno艣ci lokalnych zamieszkuj膮cych Powiat Wroc艂awski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i 艣wiadomo艣ci ekologicznej m艂odzie偶y szkolnej dotycz膮cej rodzimych gatunków ro艣lin i zwierz膮t wyst臋puj膮cych na w/w obszarze.
Celem projektu jest uchronienie przed wygini臋ciem rzadkiego motyla przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.). Gatunek ten chroniony jest zarówno w naszym kraju, jak i w ca艂ej Unii Europejskiej. W Polsce wyst臋puje najwi臋ksza i jedna z najlepiej zachowanych jego populacji. Motyl ten zamieszkuje lasy 艂臋gowe, których najwi臋ksze powierzchnie znajduj膮 si臋 w dolinie Odry i jej dop艂ywów na terenie województw dolno艣l膮skiego i lubuskiego.
Projekt jest bezpo艣redni膮 kontynuacj膮 dzia艂a艅 podejmowanych przez FER, TDDF i Elkan臋 na rzecz wsparcia producentów herbaty i odnow臋 jej tradycyjnej produkcji w regionie Tkibuli, Gruzja w 2013r. Jego g艂ównymi BENEFICJENTAMI s膮 drobni producenci herbaty skupieni w kooperatywie Tradycja, przedsi臋biorcy wspó艂tworz膮cy Stowarzyszenie Nowa Okriba oraz osoby zajmuj膮ce si臋 przetwórstwem herbaty w domowych warunkach, zamieszkuj膮cy rejon Tkibuli. Jego DZIA艁ANIA skupiaj膮 si臋 na organizacyjnym wsparciu kooperatywy (niezb臋dne konsultacje, wypracowanie planu marketingowego, standardów produkcji, instrukcji technologicznej), szkoleniach zwi臋kszaj膮cych kompetencj臋 i samodzielno艣膰 lokalnych producentów herbaty oraz organizacji wydarzenia promuj膮cego lokaln膮 produkcj臋 - Dnia Herbaty.
CELEM projektu "Smaki i kolory 艣wiata - zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw" jest zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci mieszka艅ców Wroc艂awia i Dolnego 艢l膮ska na temat problemów globalnych. BENEFICJENTAMI projektu s膮 osoby prowadz膮ce zaj臋cia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i m艂odzie偶 szkolna, a tak偶e mieszka艅cy Wroc艂awia i Dolnego 艢l膮ska. W ramach DZIA艁A艃 projektowych zorganizowana zostanie Akademia Edukatora Globalnego podczas, której uczestnicy wzmocni膮 swoje kompetencje w przekazywaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej.
Celem projektu jest rozwijanie oferty turystycznej w Dolinie Baryczy o charakterze edukacyjnym. Turystyka edukacyjnej pozwala w zrównowa偶ony sposób poznawa膰 tereny bogate przyrodniczo i kulturowo, przy jednoczesnym poszanowaniu otaczaj膮cej przyrody i zanikaj膮cych znamionach tradycji.
Projekt jest kontynuacj膮 dzia艂a艅 dotycz膮cych rozwoju turystyki I produktu lokalnego w rejonie Tkibuli (Gruzja) podejmowanych przez FER I TDDF w 2012roku. Jego g艂ównym CELEM jest wsparcie rozwoju ma艂ej i 艣redniej przedsi臋biorczo艣ci opartej na tradycjach rejonu i jego naturalnych zasobach poprzez wsparcie procesu stworzenia produktu lokalnego na bazie herbaty. BENEFICJENTAMI projektu s膮 lokalni rolnicy i drobni przedsi臋biorcy zajmuj膮cy si臋 produkcj膮 herbaty oraz 艣wiadczeniem us艂ug oko艂oturystycznych. Projekt anga偶uje tak偶e w艂adze lokalne oraz przedstawicieli lokalnych NGO. G艂ówne DZIA艁ANIA projektu skupiaj膮 si臋 na udzieleniu wsparcia merytorycznego w postaci szkole艅 i konsultacji dla przedsi臋biorców.
Projekt zwi臋ksza aktywno艣膰 obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody oraz rozwija do艣wiadczenia zdobyte w zrealizowanym projekcie stra偶niczym na ca艂y kraj. Dzia艂ania koncentruj膮 si臋 na: zwi臋kszeniu dost臋pno艣ci do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administracj臋 publiczn膮 i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a tak偶e anga偶owaniu obywateli w czynny udzia艂 w tocz膮cych si臋 post臋powaniach i zwi臋kszeniu umiej臋tno艣ci NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie
W programie Drogi dla Natury chronimy stare aleje - uczymy, jak o nie dba膰, pokazujemy alternatywy dla wycinki, edukujemy drogowców, urz臋dników oraz spo艂eczno艣ci lokalne.
Dzia艂ania proponowane w projekcie skupi艂y si臋 na promocji wielokulturowo艣ci w ró偶nych aspektach (oraz w kontek艣cie lokalnym i globalnym) podczas wiosennej edycji EkoJarmarku, imprezy odbywaj膮cej si臋 regularnie we Wroc艂awiu od 12 lat. Na Jarmarku stan臋艂a mongolska jurta, w której odby艂a si臋 cz臋艣膰 spotka艅 oraz warsztatów. By艂o to tak偶e miejsce doskona艂e do integracji i wypróbowania w praktyce produktów pochodz膮cych ze sprawiedliwego handlu.
Film przyrodniczy "Sekretne 偶ycie drzew" b臋dzie opowiada艂 o warto艣ciach przyrodniczych drzew w otwartym krajobrazie. Jest realizowany przez Artura i Saturnin臋 Homan. Zdj臋cia do filmu potrwaj膮 do wiosny 2014 roku.
Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna spo艂ecze艅stwa w zakresie selektywnej zbiórki ZSEE oraz, co istotne, ograniczaniu konsumpcji coraz to nowych gad偶etów elektronicznych. Obecne dzia艂ania s膮 kontynuacj膮 prowadzonej ju偶 od niemal 2 lat ogólnopolskiej kampanii Zamie艅 Odpady Na Kulturalne Wypady.
Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu ekoedukatorów pracuj膮cych na terenie Dolnego 艢l膮ska w innowacyjne, ciekawsze i niestandardowe metody prowadzenia edukacji ekologicznej.
CELEM projektu by艂o zwi臋kszenie aktywno艣ci lokalnych liderów w Gruzji w zakresie poprawy jako艣ci 偶ycia w miejscu ich zamieszkania oraz nawi膮zanie wspó艂pracy pomi臋dzy regionami i wymiana do艣wiadcze艅 w zakresie kreowania rozwoju lokalnego. W RAMACH PROJEKTU przygotowane zosta艂y materia艂y dla uczestników szkole艅, powadzone by艂y szkolenia i wsparcie merytoryczne (mentoring) dla aktywistów/liderów w regionach,  wyjazd studyjny s艂u偶膮cy prezentacji do艣wiadcze艅 z polskiej wsi.
Celem projektu jest zwi臋kszenie wiedzy i 艣wiadomo艣ci ekologicznej mieszka艅ców Wroc艂awia, w tym dzieci i m艂odzie偶y, w takich obszarach jak przyroda w mie艣cie, zrównowa偶ony rozwój, transport etc. oraz promocja aktywnych postaw obywatelskich zwi膮zanych z ochron膮 przyrody w mie艣cie, kszta艂towaniem  przestrzeni miejskiej w duchu zrównowa偶onego rozwoju.  Dzia艂ania przewiduj膮 szereg zaje膰 edukacyjnych dla dzieci i m艂odzie偶y, a tak偶e dzia艂a艅 otwartych realizowanych w EkoCentrum Wroc艂aw.
Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarze艅 oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdra偶anie zrównowa偶onego rozwoju, które przynios膮 wymierne korzy艣ci ekonomiczne, spo艂eczne, a równocze艣nie 艣rodowisku naturalnemu.
Projekt stanowi艂 kontynuacj臋 dzia艂a艅 prowadzonych przez FER oraz TDDF w Tkibuli od 2008r.  Jego celem by艂o wypracowanie kierunków rozwoju potencja艂u turystycznego rejonu tak, aby stymulowa膰 warunki do rozwoju ma艂ego biznesu opartego na naturalnych zasobach, wzmocni膰 wp艂yw ma艂ych przedsi臋biorów oraz NGO na kszta艂t polityki w艂adz lokalnych, a tak偶e zwi臋kszy膰 kompetencje urz臋dników z zakresu planowania strategicznego.
Lokalne festiwale recyklingu w dolno艣l膮skich gminach, wystawy, konkursy, warsztaty edukacyjne dla dziennikarzy, seminaria dot. tematyki odpadowej – to wszystko elementy kampanii informacyjno – edukacyjnej, której celem jest zwi臋kszenie wiedzy mieszka艅ców Dolnego 艢l膮ska na temat zmian w prawie odpadowym oraz pokazanie jak wiele mo偶emy zrobi膰, aby 偶y膰 w czystym i przyjaznym 艣rodowisku.
Celem projektu jest zwi臋kszenie bioró偶norodno艣ci przyrodniczej poprzez utworzenie i wzbogacenie siedlisk dla bezkr臋gowców, p艂azów, ptaków i drobnych ssaków na terenie miasta  oraz zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci ekologicznej i wiedzy na temat przyrody w艣ród wychowanków M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii nr 2 we Wroc艂awiu.
Celem projektu jest utrzymanie trwa艂o艣ci, dalsze poprawienie jako艣ci us艂ug oraz promocja zasobów zintegrowanego serwera Zielona Brama (pakiet BRAMA), a tak偶e zwi臋kszenie mo偶liwo艣ci dzia艂ania Fundacji poprzez pozyskanie nowych 藕róde艂 finansowania oraz poprawa public relation organizacji (pakiet ROZWÓJ).
W projekcie zwracamy uwag臋 na problemy spo艂eczne i 艣rodowiskowe zwi膮zane z gospodark膮 le艣n膮 oraz z przemys艂em drzewno-papierniczym w Polsce i na 艣wiecie oraz wskazujemy mo偶liwe rozwi膮zania. Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkó艂 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów pokazuj膮c, 偶e odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodz膮cych z lasu, takich jak meble, pokrycia pod艂ogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów le艣nych dla obecnych i przysz艂ych pokole艅.
Projekt "Razem przeciw powodziom" promuje naturalne metody zapobiegania powodziom i wspiera transgraniczn膮 wspó艂prac臋 pomi臋dzy stron膮 polsk膮 i czesk膮. Dzia艂ania s膮 kontynuacj膮 podj臋tej przez FER w roku 1997 mi臋dzynarodowej wspó艂pracy dla harmonijnej ochrony przeciwpowodziowej 艂膮cz膮cej bezpiecze艅stwo z potrzeb膮 zachowania przyrody.
Projekt „Nasza Natura” realizowany jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Gr膮dy Odrza艅skie” i skierowany jest do szkó艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wroc艂awskiego. Obejmuje on dzia艂ania edukacyjne zwi膮zane z sieci膮 Natura 2000. Uczestnictwo w zaj臋ciach terenowych pozwoli uczniom na obserwacj臋 walorów przyrodniczych, g艂ównie ornitologicznych, obszaru, na którym b臋d膮 prowadzone.
Podstawow膮 przyczyna podj臋cia dzia艂a艅 w ramach projektu „Szko艂a z klimatem” jest pilna potrzeba podnoszenia 艣wiadomo艣ci ekologicznej w zakresie przyczyn i efektów zmian klimatu, przeciwdzia艂ania im oraz racjonalnego korzystania z energii. Projekt wykorzystuje metody z powodzeniem stosowane w dotychczasowej dzia艂alno艣ci Fundacji, oparte na metodzie piramidy edukacyjnej, w której ka偶dy z uczestników przekazuje wiedz臋 i umiej臋tno艣ci do kolejnych odbiorców, zwi臋kszaj膮c tym samym zasi臋g oddzia艂ywania i efektywno艣膰 projektu. 
Projekt "Drzewa dla bioró偶norodno艣ci" dotyczy czynnej ochrony alei i tradycyjnych odmian drzew owocowych w Dolinie Baryczy - obszarze o unikatowych w skali kraju walorach przyrodniczych. Uzupe艂nieniem aktywnych dzia艂a艅 przyrodniczych jest powi膮zana z projektem edukacja przyrodnicza. Dzia艂ania edukacyjne promuj膮 tradycyjne sady s艂u偶膮ce zachowania ró偶norodno艣ci biologicznej obszarów wiejskich w szczególno艣ci jako miejsce 偶ycie wielu gatunków owadów i ptaków.
Projekt Klimatyczna Energia jest ogólnopolsk膮 kampani膮 promuj膮c膮 racjonalne gospodarowanie energi膮. Adresatem kampanii s膮 lokalne samorz膮dy na poziomie gmin i ich mieszka艅cy.
Projekt ma na celu wsparcie samorz膮dów i w艂adz loklanych w realizacji wydarzen zwiazanych z Zielona Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, w opraciu o tzw. Zielone Zasady, organiczaj膮ce negatywny wp艂yw imprez na 艣rodowisko naturalne.
Projekt realizowany jest w Armenii w dwóch s膮siaduj膮cych regionach – Wajoc Dzor i Gekharkunik. Oba regiony s膮 ma艂o rozwini臋te rozwini臋te gospodarczo, panuje bieda i bezrobocie. Ale oba posiadaj膮 bogate walory przyrodnicze i kulturowe. To stanowi punkt wyj艣cia do realizacji projektu, w ramach którego b臋dziemy stymulowa膰 rozwój zrównowa偶onej turystyki.
Projekt realizowany jest w dwóch rejonach Gruzji, Tkibuli i Tschaltubo. Poprzez dzia艂ania takie jak warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie eksperckie oraz mikrogranty na rozpocz臋cie w艂asnej dzia艂alno艣ci, projekt wspiera aktywne kobiety w docelowych rejonach.
Ogólnopolska kampania edukacyjna Zamie艅 Odpady na Kulturalne Wypady to projekt Fundacji EkoRozwoju FER, który 艂膮czy 艣wiat kultury z ekologi膮 i odpowiedzialnymi postawami spo艂ecznymi. Zapraszaj膮c mieszka艅ców miast na imprezy kulturalne, uczymy o recyklingu i przekonujemy do segregacji odpadów ju偶 w gospodarstwach domowych.
Jarmarki Ekologiczne we Wroc艂awiu s膮 imprez膮 niekomercyjn膮 promuj膮c膮 zrównowa偶ony styl 偶ycia oraz lokaln膮 przedsi臋biorczo艣膰 opart膮 m.in. na produkcie lokalnym oraz turystyce przyjaznej przyrodzie. Odbywaj膮 si臋 cyklicznie od 2001 roku.
Projekt ma na celu odtworzenie populacji niepylaka apollo. Zak艂ada prowadzenie hodowli w warunkach kontrolowanych na terenie Arboretum Le艣nego Nadle艣nictwa Syców oraz zabezpieczenie bazy pokarmowej dla rozwijaj膮cych si臋 g膮sienic.
Programem edukacji ekologicznej realizowanym we wroc艂awskich szko艂ach podstawowych i gimnazjach. Celem programu by艂o zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci dzieci i m艂odzie偶y na temat ochrony i oszcz臋dzania wody, a tak偶e 藕róde艂 wody dla Wroc艂awia.
Program „Drogi dla Natury” jest obecnie wspierany finansowo przez Program Operacyjny Infarastruktura i 艢rodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu "Drogi dla Natury - aleje przydro偶ne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy d臋bowej" Fundacja EkoRozwoju uzyska艂a niemal 5 mln z艂, ktore b臋da przeznaczone na posadzenie 30 000 drzew.
殴ród艂a finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i 艢rodowisko, priorytet V- CKP艢 Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej Termin realizacji:  listopad 2009 – grudzie艅 2011 Bud偶et: blisko 750000 z艂
Wioski tematyczne- wioski z pomys艂em.. W dzisiejszych czasach do tego, aby 偶ycie na wsi stawa艂o si臋 dostatniejsze i ciekawsze, nie wystarcz膮 ju偶 stare, sprawdzone sposoby. 艢wiat si臋 zmienia i wie艣 tak偶e. Dzisiaj wsi potrzebne s膮 pomys艂y na dzia艂anie. Pomys艂y, które buduj膮c na tradycjach wiejskiego 偶ycia, jednocze艣nie bior膮 pod uwag臋 nowe trendy w gospodarce i kulturze. Ka偶da wioska, która chce si臋 rozwija膰, musi swój pomys艂 sama wypracowa膰 i wprowadzi膰 w 偶ycie.
Projekt kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji oraz Polski. Do jego celów nale偶膮 przede wszystkim zwi臋kszenie potencja艂u aktywnych kobiet oraz wypracowanie pomys艂ów na projekty przyczyniaj膮ce si臋 do aktywizacji spo艂eczno艣ci lokalnych wybranych regionów w Gruzji.
Projekt EkoCentrum Wroc艂aw mia艂 za zadanie stworzy膰 modelowy o艣rodek edukacji ekologicznej s艂u偶膮cy mieszka艅com Wroc艂awia oraz regionu dolno艣l膮skiego. EkoCentrum Wroc艂aw utworzone zosta艂o w zabytkowej zabudowie 艢w. Wincentego 26 A.
Serwis www.ptaki.info jest wiod膮cym polskim serwisem dotycz膮cym ptaków i ich siedlisk, edukacji i dzia艂a艅 ochronnych i nale偶y do najcz臋艣ciej odwiedzanych serwisów ekologicznych (przyk艂adowo w 2008 notowa艂 on 艣rednio 155 089 unikatowych odwiedzin w miesi膮cu).
Porywaj膮ca opowie艣膰 o przyrodzie najwi臋kszej w Europie krainie stawów – Dolinie Baryczy. Film powsta艂 dzi臋ki przyrodzie. Przez ponad dwa lata, we wszystkich porach roku, w dzie艅 i nocy, w czasie rozkwitu i dorastania, na l膮dzie, wodzie, bagnie i w powietrzu towarzyszy jej Artur Homan.
Projekt EKOPLAN jestrealizowany we wspó艂pracy z Ministerstwem 艢rodowiska w ramach kampanii SUKCES TO TWOJE NATURALNE 艢RODOWISKO. Adresowany jest do gmin. Jego celem jest zwi臋kszenie wiedzy i umiej臋tno艣ci pracowników samorz膮dów dotycz膮cych potrzeby i praktycznych metod ograniczania negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko. Gminy wy艂onione zostan膮 w drodze konkursu.
Projekt anga偶uje organizacje pozarz膮dowe i wolontariuszy w spo艂eczny monitoring narusze艅 prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawi膮zaniu do zapisów Za艂膮cznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.
Podstawowym ide膮 programu „Szko艂y dla Ekorozwoju” jest promowanie praktycznych dzia艂a艅 proekologicznych. Program wspiera lokalne dzia艂ania proekologiczne prowadzone przez szko艂y – dzi臋ki temu za po艣rednictwem szkó艂 promuje si臋 zrównowa偶ony rozwój w艣ród spo艂eczno艣ci jako ca艂o艣ci.
Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways Projekt realizowany we wspó艂pracy z Fundacj膮 Partnerstwo dla 艢rodowiska w ramach wsparcia udzielonego przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Okres realizacji: stycze艅 2009- marzec 2011
Pilota偶owy program edukacyjny na rzecz kszta艂towania zrównowa偶onych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczania ilo艣ci odpadów opakowaniowych w艣ród m艂odzie偶y. Okres realizacji i finansowanie: 1.01.2009 – 31.12.2009 - Fundusz Organizacji Pozarz膮dowych / operator: Ecorys Polska Sp. z o.o
Najbardziej spektakularnym dzia艂aniem w projekcie by艂a akcja „Ostatni dzwonek DLA KLIMATU”, tj. sp艂yw tratw膮 z Krakowa do Gda艅ska, której towarzyszy艂y ca艂odniowe akcje w miastach na trasie sp艂ywu. Jej celem by艂o skupienie uwagi spo艂ecze艅stwa, mediów i polityków na problemie zmian klimatycznych i na prowadzonych procesach negocjacyjnych przed COP 15
Celem projektu by艂 kompleksowy rozwój obszarów wiejskich dwóch gruzi艅skich regionów - Tkibuli oraz Kazbegi.
To ogólnopolska kampania, której celem jest kszta艂towanie w艣ród ludzi m艂odych postawy 艣wiadomego i odpowiedzialnego konsumenta. Jej celem jest uzmys艂owienie m艂odym ludziom, 偶e pieni膮dze, które zostawiamy w kasie, mog膮 decydowa膰 o losie ludzi, zwierz膮t, przyrody. Mog膮 wspiera膰 dzia艂alno艣膰 charytatywn膮, lokalny rynek, ekologiczne gospodarstwa rolne, ale mog膮 te偶 by膰 wykorzystane na rabunkow膮 dzia艂alno艣膰 niszcz膮c膮 艣rodowisko, na handel broni膮, na okrutne traktowanie zwierz膮t czy 艂amanie praw cz艂owieka.
Projekt sk艂ada si臋 z komponentu zewn臋trznego adresowanego do organizacji ekologicznych oraz wewn臋trznego, którego celem jest rozwój Fundacji EkoRozwoju. W ramach komponentu dla organizacji utrzymywany jest i administrowany zintegrowany serwer Zielona Brama / MOST. Serwer go艣ci obecnie (stan na marzec 2007) 404 witryny organizacji, 1314 kont pocztowych oraz 148 list dyskusyjnych. Odwiedzany jest miesi臋cznie przez ponad 600.000 unikalnych go艣ci.
Cel ogólny projektu: Kszta艂towanie prozdrowotnego i proekologicznego stylu 偶ycia w艣ród mieszka艅ców Dolnego 艢l膮ska. Dzi臋ki wzajemnie uzupe艂niaj膮cym si臋 : Regionalne Warsztaty Ekorozwoju, Ekojarmarkom, wydawnictwu KROPLA oraz Sesjom Kulinarnym
W ramach projektu zrealizowanego przez Fundacj臋 EkoRozwoju wytyczony zosta艂 strategiczny odcinek szlaku rowerowego EuroVelo 9 (zwanego te偶 Szlakiem Bursztynowym) od Wroc艂awia do Paczkowa.
Podstawowym ide膮 programu „Szko艂y dla Ekorozwoju” by艂o promowanie praktycznych dzia艂a艅 proekologicznych. Program przyczyni艂 si臋 do regeneracji warto艣ci przyrodniczych oraz spo艂ecznych poprzez wspieranie lokalnych dzia艂a艅 prowadzonych przez szko艂y, skupione wokó艂 realizowanych w ma艂ej skali inicjatyw
Projekt by艂 ogólnopolsk膮 kampani膮 edukacyjn膮 dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej finansowan膮 ze 艣rodków Unii Europejskiej oraz Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach kampanii przeprowadzonych zosta艂o 480 szkole艅 w 16 województwach (Fundacja EkoRozwoju jest partnerem Polskiej Zielonej Sieci w projekcie i odpowiada艂a za jego realizacj臋 na Dolnym 艢l膮sku) dla uczniów w wieku od 10 do 19 lat.  
Projekt realizowany przez Fundacj臋 EkoRozwoju na terenie gmin po艂o偶onych w Dolinie Baryczy . Program adresowany do mieszka艅ców ma艂ych miejscowo艣ci i gmin (do 20 ty艣. mieszka艅ców) z województwa Dolno艣l膮skiego i Wielkopolskiego z obszaru Doliny Baryczy
Inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Szko艂a w regionie – region w Europie” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a realizatorem Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus z siedzib膮 w Bia艂ymstoku. Organizacj膮 odpowiedzialn膮 za szkolenia na terenie województwa dolno艣l膮skiego jest Fundacja EkoRozwoju.
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

ksi膮偶ka online

David J.C. MacKay
Zr贸wnowa偶ona energia - bez bicia piany

Klimatyczna energia  - serwis projektu

Gra o wod臋 - serwis projektu

Zielone wydarzenia - serwis projektu

Edukacja z polotem - serwis projektu:
ptaki.info

Babski ogródek - serwis projektu

Ekoplan - serwis projektu

 
prawa autorskie: TERRA login