SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

13 maja 2017
Program Naturalnie Wroc艂aw

mala fotka

Status: zrealizowany
Termin realizacji: kwiecie艅 2017 - grudzie艅 2017

Podsumowanie realizacji:

 • Liczba godzin:
  • Ca艂o艣膰 zadania: 1200 godzin zegarowych
  • W ramach dotacji: 480 godzin zegarowych
 • Uczestnicy: 艁膮cznie 2806 uczestników / 艣rednio 10 uczestników w grupie
 • Terminy zaj臋膰: 05 – 12.2017, zaj臋cia prowadzone zarówno w roku szkolnym (zaj臋cia w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym), jak i w czasie wakacji. Cz臋艣膰 zaj臋膰 odbywa艂a si臋 w weekendy.
 • Czas trwania pojedynczych zaj臋膰: 4 godziny zegarowe

Zrealizowane zaj臋cia:

Zaj臋cia realizowane by艂y w ramach czterech pakietów tematycznych:
1)    PAKIET „R JAK REDUKUJ”
Zaj臋cia z pakietu „R jak REDUKUJ” skupia艂y si臋 na kreowaniu postawy osobistej odpowiedzialno艣ci za stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz s艂u偶y艂y u艣wiadomieniu najwa偶niejszych zagro偶e艅 zwi膮zanych z konsumpcjonizmem. Nazwa cyklu nawi膮zuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promuj膮cej przyjazny dla 艣rodowiska styl 偶ycia. Zaj臋cia realizowane by艂y w EkoCentrum Wroc艂aw oraz na terenie szkó艂 bior膮cych udzia艂 w projekcie. Pakiet sk艂ada艂 si臋 z trzech zaj臋膰:

 • R JAK REDUKUJ, CZYLI RECYKLING TO ZA MA艁O: celem zaj臋膰 by艂o zapoznanie uczestników z zasad膮 3R i jej najwa偶niejszym komponentem - redukcj膮 konsumpcji, a co za tym idzie: redukcj膮 zu偶ywanych zasobów, odpadów i emisji gazów cieplarnianych, czyli promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich oraz postawy osobistej odpowiedzialno艣ci za stan 艣rodowiska naturalnego.
 • KONSUMUJESZ-DECYDUJESZ, CZYLI ZOSTA艃 ODPOWIEDZIALNYM KONSUMENTEM: celem zaj臋膰 by艂o zapoznanie uczestników ze spo艂ecznymi i 艣rodowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontek艣cie indywidualnym, lokalnym oraz globalnym (zmiany klimatu i ich skutki, kurcz膮ce si臋 zasoby ze 藕róde艂 nieodnawialnych, eksport odpadów do krajów globalnego Po艂udnia etc).
 • 100% ZNI呕KI, CZYLI NIE DAJ SI臉 REKLAMOM: celem zaj臋膰 by艂ojest zapoznanie uczestników z przyczynami nadmiernej konsumpcji z obszaru marketingu i mody oraz podsumowanie ca艂ego cyklu warsztatów. Uczestnicy dowiedzieli si臋, jakie techniki manipulacji oraz mechanizmy z obszaru wp艂ywu spo艂ecznego wykorzystuje si臋 w reklamie oraz w procesie budowania wizerunku marki.


2) PAKIET „MIEJSCY ODKRYWCY”
Warsztaty z cyklu „Miejscy Odkrywcy”  by艂y zaproszeniem do kreatywnej eksploracji ró偶nych zakamarków miejskiego ekosystemu oraz tworzenia osobistej relacji z przyrod膮 i „ma艂膮 ojczyzn膮”.
W trakcie zaj臋膰 uczestnicy wcielali si臋 w rol臋 odkrywców poznaj膮cych nieznane aspekty pozornie dobrze im znanego krajobrazu. Uczestnicy wyszukiwali, omawiali, fotografowali (lub rysowali) i dokumentowali ró偶ne elementy lokalnej architektury (zabytki, 艣lady lokalnej historii) oraz miejskiego ekosystemu (gatunki ro艣lin i zwierz膮t, zabytki przyrody). Zebrana dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa s艂u偶y艂a uczestnikom do stworzenia mapy odkrywców i / lub subiektywnego atlasu przyrodniczego.
Program zaj臋膰 terenowych wzbogacono tak偶e o zaj臋cia „Natura Miasta”, „Ptaki”, „Je偶 swój zwierz”, „Park Narodowy Gór Sto艂owych”.

3) PAKIET EDUKACJI GLOBALNEJ „KA呕DY INNY, WSZYSCY RÓWNI”.
Warsztaty edukacji globalnej „Ka偶dy Inny, Wszyscy Równi” by艂y zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów z艂o偶onych ze stereotypów i uprzedze艅. Zaj臋cia skupia艂y si臋 na podnoszeniu kompetencji mi臋dzykulturowych oraz wiedzy o globalnych wspó艂zale偶no艣ciach 艣rodowiskowych, gospodarczych i spo艂ecznych. Pakiet sk艂ada艂 si臋 z trzech zaj臋膰:

 • JEDEN 艢WIAT: Celem zaj臋膰 by艂o zapoznanie uczestników z tematyk膮 relacji mi臋dzy spo艂ecze艅stwami globalnego po艂udnia i globalnej pó艂nocy. Uczestnicy dowiedzieli si臋, na czym polegaj膮 wspó艂zale偶no艣ci globalne (kulturowe, 艣rodowiskowe, ekonomiczne, spo艂eczne, polityczne) oraz zostali zaproszeni do krytycznej nad w艂asnym stylem 偶ycia i wyborami, które maj膮 wp艂yw – pozytywny lub negatywny – na jako艣膰 偶ycia ludzi w innych krajach. Perspektywa ta uwra偶liwia艂a uczestników na jedn膮 z przyczyn przybieraj膮cego na sile zjawiska migracji, bowiem szczególny nacisk po艂o偶ony zostanie na problem zmian klimatu.
 • PRZEMÓC PRZEMOC: Celem zaj臋膰 by艂o zapoznanie uczestników z problemem ró偶norodnych rodzajów przemocy w kontek艣cie tzw. migracji klimatycznych oraz procesu globalizacji. Uczestnicy dowiedz膮 si臋 przy tym, jaka jest ró偶nica mi臋dzy stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacj膮. Podczas zaj臋膰 omówione te偶 zosta艂y – przy pomocy metod aktywnych – ró偶ne formy przemocy i dyskryminacji.
 • DOGADAJMY SI臉!: Celem zaj臋膰 by艂o zapoznanie uczestników z ide膮 dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu ró偶nic, zgodnie z wytycznymi porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga i edukacji mi臋dzykulturowej. W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazji pozna膰 i prze膰wiczy膰 w praktyce tzw. komunikat „ja” oraz 4. kroki P. Butler, czyli metody rozwi膮zywania konfliktów pozwalaj膮ce na praktyczne zastosowanie wiedzy z poprzednich zaj臋膰.


4) ZAJ臉CIA OTWARTE „POSTAW NA ROZWÓJ. ZRÓWNOWA呕ONY!”
Warsztaty otwarte „Postaw na rozwój. Zrównowa偶ony” to zaj臋cia tematyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców, a tak偶e dzia艂aczy spo艂ecznych i osób zajmuj膮cych si臋 edukacj膮 (studentów, edukatorów, aktywistów, wolontariuszy i nauczycieli). Ich celem by艂o przekaz rzetelnej i pog艂臋bionej wiedzy dotycz膮cej najwa偶niejszych wyzwa艅 ekologicznych wspó艂czesnego 艣wiata za pomoc膮 metod aktywnych i innych narz臋dzi edukacji nieformalnej sprawdzonych w praktyce edukacyjnej EkoCentrum Wroc艂aw. Warsztaty po艣wi臋cone by艂y takim zagadnieniom, jak: zrównowa偶ony rozwój miast (funkcje zieleni miejskiej, potencja艂 komunikacji zbiorowej i rowerowej, us艂ugi ekosystemów), woda i 偶ywno艣膰 w sieci globalnych zale偶no艣ci, zmiany klimatu w perspektywie lokalnej i globalnej (mo偶liwe dzia艂ania zapobiegawcze i adaptacyjne), potencja艂 kultury wielorazowego u偶ytku (warsztaty DIY – „zasada 3R”) itp. Szczegó艂owe zakresy tematyczne i metody warsztatów otwartych by艂y ka偶dorazowo sprofilowane pod k膮tem grupy zg艂aszaj膮cej ch臋膰 udzia艂u w zaj臋ciach.

fot. J.Grudzi艅ski/ fotolia

Finansowanie:

 

 •     warto艣膰 ogólna przedsi臋wzi臋cia: 143 992,00
 •     wysoko艣膰 oraz forma dofinansowania ze 艣rodków WFO艢iGW we Wroc艂awiu: 47 600,00

   


Wspó艂finansowano ze 艣rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu oraz Gminy Wroc艂aw
www.wfosigw.wroclaw.pl

 

www.wroc艂aw.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login