SERWIS: fer.org.pl wsp贸艂praca Dla ngo wspieranie POE
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

11 listopada 2009
Wspieranie Pozarz膮dowych Organizacji Ekologicznych

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju systematycznie wspó艂pracuje z innymi organizacjami ekologicznymi na rzecz budowania spo艂ecznej 艣wiadomo艣ci w zakresie ochrony 艣rodowiska. W naszych dzia艂aniach staramy si臋 realizowa膰 podstawowe zasady zawarte w Konwencji z Aarhus, takie jak: zwi臋kszenie spo艂ecznego udzia艂u w podejmowaniu decyzji, zwi臋kszenie dost臋pu do sprawiedliwo艣ci w sprawach dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska. Aktywnie dzia艂amy dla wzmocnienia kontroli spo艂ecznej poprzez informowanie spo艂ecze艅stwa, kontrol臋 i programowanie wydatkowania funduszy unijnych, nadzór nad funduszami ochrony 艣rodowiska, wsparcie POE. Budujemy równie偶 pozytywny wizerunek organizacji ekologicznych.
Wspólnie z Polsk膮 Zielon膮 Sieci膮 nadzorujemy fundusze ochrony 艣rodowiska.(www.zielonasiec.pl). Razem z PZS zorganizowali艣my kampani臋 informacyjn膮 na rzecz pozyskiwania 1% podatku dochodowego przez organizacje po偶ytku publicznego. Uczestniczymy w dzia艂aniach powo艂anej przez PZS Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych.(www.koalicjafs.org.pl). Fundacja wchodzi w sk艂ad komitetu steruj膮cego do spraw Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego przy Urz臋dzie Marsza艂kowskim Województwa Dolno艣l膮skiego (UMWD). Zainicjowali艣my powstanie deklaracji „Zielonej Karty” (www.eko.org.pl), której celem jest promowanie przejrzysto艣ci i jawno艣ci dzia艂ania organizacji ekologicznych. Fundacja jest cz艂onkiem za艂o偶ycielem „Ogólnopolskiej Federacji Organizacji pozarz膮dowych”, organizujemy tak偶e spotkania Dolno艣l膮skiego Forum Organizacji Ekologicznych. Na serwerze „Zielona Brama” udost臋pniamy organizacjom bezp艂atne us艂ugi internetowe, prowadzimy równie偶 edukacj臋 ekologiczn膮. Fundacja EkoRozwoju  jest równie偶 cz艂onkiem ogólnopolskiego porozumienia ngo na rzecz  przeciwdzia艂ania zmianom klimatycznym - szczegó艂y www.kolalicjaklimatyczna.org .

Udzia艂 w programowaniu funduszy unijnych

Wspólnie z Sakso艅sk膮 Fundacja Krajow膮 ds. Przyrody i 艣rodowiska przygotowali艣my projekt „Transfer do艣wiadcze艅 sakso艅skich”, który zak艂ada wsparcie przygotowania dwóch, modelowych województw Dolno艣l膮skiego i Podlasia do wykorzystania 艣rodków Unii Europejskiej na przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska. Projekt sk艂ada si臋 z trzech komponentów:
• Przygotowanie multiplikatorów z obu województw w zakresie istniej膮cych mo偶liwo艣ci wspierania 艣rodowiska, np. finansowanie energii odnawialnej,
• Wsparcie organów ds. 艣rodowiska podczas planowania programu na rzecz 艣rodowiska, jak równie偶 podczas rozpracowania konkretnych propozycji projektowych
• Przekazanie zebranych do艣wiadcze艅 innym regionom w Polsce
Koalicja na rzecz Funduszy Unijnych powsta艂a z inicjatywy PZS na pocz膮tku 2004r w celu kontroli sposobu wydatkowania unijnych 艣rodków pomocowych i ich wp艂ywu na 艣rodowisko naturalne. Koalicja jest cz臋艣ci膮 mi臋dzynarodowej sieci organizacji pozarz膮dowych realizuj膮cych program “Partnerstwo dla Zrównowa偶onego Rozwoju w Europie 艢rodkowej”.

Wspó艂praca partnerska z organizacjami ekologicznymi

Fundacja EkoRozwoju nale偶y do Polskiej Zielonej Sieci, b臋d膮cej ogólnopolskim zwi膮zkiem stowarzysze艅 i fundacji prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na rzecz zrównowa偶onego rozwoju i budowania spo艂ecze艅stwa obywatelskiego. W ramach PZS bierzemy udzia艂 w Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych. Jeste艣my cz艂onkiem za艂o偶ycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarz膮dowych [OFOP], która ma na celu m.in.: kszta艂towanie sprzyjaj膮cych postaw spo艂ecznych wobec organizacji pozarz膮dowych, rzecznictwo na rzecz sektora, opiniowanie prawodawstwa oraz inicjowanie zmian legislacyjnych.
Uznaj膮c znaczenie istotnej roli, jak膮 organizacje ekologiczne odgrywaj膮 w ochronie 艣rodowiska, chcemy d膮偶y膰 do przejrzysto艣ci podejmowanych dzia艂a艅 oraz jawno艣ci decyzji. Sygnatariusze powo艂anej przez nas deklaracji „Zielonej Karty”(www.eko.org.pl) zobowi膮zuj膮 si臋 do przestrzegania zasad:
- jawno艣ci, a wi臋c m.in. podawania do wiadomo艣ci publicznej rocznych raportów merytorycznych i finansowych.
- rzetelno艣ci,
-uczestnictwa w post臋powaniach administracyjnych, którego celem jest, np. pe艂na jawno艣膰 procedur decyzyjnych, przeciwdzia艂anie korupcji, zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Spo艂eczny nadzór nad funduszami

W ramach Polskiej Zielonej Sieci prowadzimy kampani臋 dotycz膮c膮 uspo艂ecznienia i jawno艣ci dzia艂ania funduszy ochrony 艣rodowiska. Obecnie nasze dzia艂ania w ramach PZS koncentruj膮 si臋 na monitoringu funkcjonowania przedstawicieli organizacji ekologicznych w funduszach, jawno艣ci dzia艂ania funduszy i procedur wspierania edukacji ekologicznej. Fundacja zorganizowa艂a spotkanie po艣wi臋cone do艣wiadczeniom pozarz膮dowych organizacji ekologicznych we wspó艂pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu.

Wsp艂ópraca z Polsk膮 Zielon膮 Sieci膮, wi臋cej informacji:

Krzysztof Smolnicki
krzysiek@eko.org.pl

 

 

prawa autorskie: TERRA login