SERWIS: fer.org.pl współpraca Dla ngo wykorzystanie funduszy
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Zrównoważone wykorzystanie funduszy strukturalnych

mala fotka

Jako członek Wspólnoty Europejskiej możemy korzystać z różnorodnych środków pomocowych, z których duża część przeznaczona jest na rozwój obszarów wiejskich. Tereny wiejskie stanowią znaczną część powierzchni Polski; często położone są na obszarach przyrodniczo cennych. I to właśnie od mieszkańców wsi w dużej mierze zależy obecnie jakość środowiska naturalnego. Wykorzystanie dostępnych funduszy powinno mieć, zatem na celu wsparcie tych działań społeczności lokalnych, które pozwalają łączyć ochronę przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym danego terenu.
Od lat 90-tych Fundacja EkoRozwoju współpracuje z samorządami i społecznościami lokalnymi jednego z unikatowych na skalę europejską obszarów, jakim jest Dolina Baryczy (zlewnia rzeki Baryczy; prawobrzeżnego dopływu Odry; jest to obszar Important Bird Area, ostoja ptasia sieci Natura 2000, jeden z czterech w naszym kraju OPW - Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych). Wspólnie z mieszkańcami przygotowujemy projekty oparte o środki pomocowe z UE; prowadzimy działalność szkoleniową dla liderów tych społeczności, rolników oraz samorządów w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych.
Uczestniczymy w działaniach powołanej przez Polską Zieloną Sieć Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych.(www.koalicjafs.org.pl).
Wspólnie z samorządami 8 gmin w dolinie Baryczy realizujemy program LEADER + poprzez stworzenie Lokalnej Grupy Działania (Fundacja Doliny Baryczy) i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na tym terenie. Prowadzimy również projekt szkoleniowy, który wzmocni system doradztwa rolniczego oraz przygotuje społeczności lokalne w zakresie wykorzystania środków na rzecz rozwoju lokalnych produktów, agroturystyki oraz tworzenia grup producenckich. Staramy się o status lokalnej organizacji grantującej.

Pozyskiwanie środków przez społeczności wiejskie

We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Doliny Baryczy zrealizowaliśmy projekt „Sołtyski liderkami ekorozwoju doliny Baryczy”. Wymierne efekty projektu to:
- opracowanie ankiety „Aktywność kobiet dla ekorozwoju doliny Baryczy”,
- dwudniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich (produkt regionalny, turystyka przyrodnicza) i umiejętności pozyskiwania środków z EFS-u na rozwój zasobów ludzkich w regionie.
Beneficjentki szkolenia uzyskały taki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju regionu oraz programu EFS, który pozwoli im na przekazanie mieszkańcom wsi wiedzy o możliwości skorzystania z EFS SPORZL, jako źródła finansowania rozwoju zasobów ludzkich w regionie.
Wspólnie z przedstawicielami 8 gmin Doliny Baryczy Fundacja realizuje pilotowy projekt do programu Leader + , mający na celu utworzenie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz powstanie Lokalnej Grupy Aktywnej. Strategia partnerstwa został oparta na:
• Podnoszeniu wartości lokalnych produktów poprzez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków zbytu,
• Wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych obszarów należących do sieci Natura 2000


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W ramach Koalicji POE na rzecz Funduszy Unijnych realizowane – bądź planowane – są, m.in., następujące działania: współpraca z samorządami lokalnymi - treningi na temat kryteriów i zasad selekcji projektów, opracowywanie raportów okresowych na temat realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i uczestnictwa społecznego w odniesieniu do funduszy UE. Współpracownik Fundacji koordynujący pozyskiwanie środków z UE jest jednym ze specjalistów funduszy europejskich w ramach programu EURO-NGO zrealizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W Koalicji pełni funkcję łącznika branżowego do spraw ochrony środowiska.

Wzmocnienie systemu doradztwa w rolnictwie

Główne cele projektu „Ekoinnowator”, którego realizację wkrótce rozpoczynamy, to,m.in.:
- zintegrowanie możliwości wykorzystania środków pomocowych dla rozwoju cennych przyrodniczo obszarów wiejskich,
- wzmocnienie oddziaływania służb i systemu doradztwa w rolnictwie,
- przygotowanie kampanii informacyjnej oraz materiałów edukacyjnych dotyczących instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystania środków pomocowych
Adresatami projektu są: rolnicy na obszarze Doliny Baryczy, służby doradztwa rolniczego; lokalne i regionalne ośrodki doradztwa rolniczego, działacze organizacji pozarządowych.

Innowacyjne rozwiązania dla obszarów przyrodniczo wrażliwych

Wiosną bieżącego roku rusza przygotowany przez Fundację projekt „Aktywni z polotem” oparty o wykorzystanie potencjału przyrodniczego Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy (będącego ptasią ostoją Natury 2000) na rzecz stworzenia dodatkowego źródła dochodu dla rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych poprzez rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej i samorządu wokół idei ochrony walorów przyrodniczych i uczynienie z tych walorów podstawy działania grupy partnerskiej. Projekt zakłada przeszkolenie 12 przewodników „bird watchingu”, przygotowanie 12 planów usług bird watchingu”, oraz 1 zintegrowanej oferty turystycznej, tj. powiązanie szlaku rowerowego z ofertą „bird watchingu”.

Koordynator projektu
Paweł Antoniewicz
p.antoniewicz@eko.org.pl

prawa autorskie: TERRA login